IT-kouluttajat ammattiosaamista tukemassa

Sain muu­ta­ma vuo­si sit­ten vin­kin liit­tyä IT-kou­lut­ta­jiin. Pian huo­ma­sin, että pi­din mut­kat­to­mas­ta ja asi­al­li­ses­ta toi­min­nas­ta. Olen kuu­lu­nut IT-kou­lut­ta­jien hal­li­tuk­seen jo vii­ti­sen vuot­ta.

Am­ma­til­li­ses­ti IT-kou­lut­ta­jat on tar­jon­nut tär­ke­ää ja ajan­koh­tais­ta tie­toa mo­nis­ta asi­ois­ta, ku­ten so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta ja ope­tuk­seen liit­ty­vis­tä jär­jes­tel­mis­tä. Ta­pah­tu­mia on ol­lut so­pi­vas­ti, ja niis­sä olen saa­nut toi­mia ha­lu­a­mis­sa­ni roo­leis­sa. Täl­lä het­kel­lä toi­min ta­pah­tu­mien valo­ku­vaa­ja­na, jois­ta esi­merk­ki­nä IT-kou­lut­ta­jien si­vuil­la ole­va kuva­kol­laa­si.

IT-kou­lut­ta­jien toi­mi­jat ovat osoit­tau­tu­neet mu­ka­vik­si ja asi­an­tun­te­vik­si, hel­poik­si tul­la toi­meen. On aina ol­lut mu­ka­va tul­la ko­kouk­siin tai se­mi­naa­rei­hin, vaik­ka asun­kin vä­hän kau­em­pa­na Hel­sin­gis­tä. IT-kou­lut­ta­jien kaut­ta olen pys­ty­nyt tu­tus­tu­maan ja ver­kos­toi­tu­maan sel­lais­ten ih­mis­ten kans­sa, joi­ta muu­ten en oli­si ta­van­nut.

Se­mi­naa­rit ovat aina ol­leet hy­vin jär­jes­tet­ty­jä, niis­sä on ol­lut so­pi­vas­ti asi­aa ja so­si­aa­lis­ta toi­min­taa. Hy­vän ruu­an li­säk­si olen saa­nut ko­kea his­to­ri­aa ja kor­ke­a­kult­tuu­ri­a­kin, ku­ten ba­let­tia ja oop­pe­raa, joi­hin en muu­ten oli­si joka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä ot­ta­nut osaa.

Las­se Sep­pä­nen
yli­o­pet­ta­ja
HAMK tie­to­jen­kä­sit­te­lyn kou­lu­tus­oh­jel­ma

2001 - 201122.1.2013