Jäsentilaisuuksien muut aiheet

Vuo­si 2001
eKir­ja

Vuo­si 2003
Vir­tu­aa­li­työ ja tie­to­tur­va

Vuo­si 2004
TTL:n am­mat­ti­lais­päi­vät

Vuo­si 2004 ja 2005
Kou­lu­tuk­sen etiik­ka

Vuo­si 2006
Di­a­lo­gi ja verk­ko­kir­joit­ta­mi­nen

Vuo­si 2008
eLe­ar­ning-osaa­jan eri­kois­tu­mis­o­pin­not HAM­Kis­sa

Vuo­si 2009
Vies­tin­tä ja yh­teis­työ yri­tyk­sis­sä sekä Tie­to­tai­to­tal­koot

Vuo­si 2010
Te­ki­jän­oi­keu­det sekä on­nis­tu­neet ja epä­on­nis­tu­neet tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tit

IT-kou­lut­ta­jien 10 v. juh­la­se­mi­naa­rin Le­ar­ning Cafe -tuo­tok­sia

2001 - 201122.1.2013