Ohjelmistot

Vuon­na 2001 tu­tus­tuim­me Win­dows ja Of­fi­ce XP:hen, Sta­rOf­fi­ceen ja R5 Vi­si­o­niin. Vuo­si­na 2002 ja 2005 kes­kus­tel­tiin avoi­mis­ta oh­jel­mis­tois­ta. Vuon­na 2004 tu­tus­tuim­me ECDL:ään ja vuon­na 2005 kuu­lim­me esi­tyk­sen atk-ajo­kor­tin mat­kas­ta maa­il­mal­le ja pa­luus­ta Suo­meen ECDL-kort­ti­na. Vuon­na 2004 tu­tus­tuim­me eBe­am-etä­kou­lu­tus­lait­teis­toon ja oh­jel­mis­toon. Vuon­na 2005 tu­tus­tuim­me tut­ki­van op­pi­mi­sen tie­don­ra­ken­te­lu­ym­pä­ris­töön Fle3:een, vuon­na 2007 Le­Mil­liin, op­pi­mis­myl­lyyn oppi­re­surs­sien ke­hit­tä­mi­seen ja löy­tä­mi­seen, op­pi­mis­a­lus­ta Mood­leen ja pro­jek­tin­hal­lin­nan verk­ko­työ­ka­luun, vuon­na 2008 verk­ko­kon­fe­rens­si­oh­jel­mis­toi­hin Con­nect Pro­hon ja We­be­xiin, vuon­na 2009 vir­tu­aa­li­maa­ilma Se­cond Li­feen ja KP-Lab-pro­jek­tiin.

Veli-Pek­ka Lif­län­der ja Eija Kal­li­a­la (Tal­lin­na 2007)

2001 - 201122.1.2013