Pedagogiikka

Vuon­na 2001 kä­sit­te­lim­me pe­da­go­giik­kaa, moni­muo­tois­ta verk­ko-opis­ke­lua ja oma­vas­tuis­ta op­pi­mis­ta. Verk­ko-ope­tus hal­lit­si jä­sen­ti­lai­suuk­sia myös vuon­na 2002. Tut­ki­va op­pi­mi­nen ja op­pi­mis­ai­hi­ot as­tui­vat mu­kaan vuon­na 2005, on­gel­ma­läh­töi­nen op­pi­mi­nen ja so­si­aa­li­nen me­dia vuon­na 2006. Vuo­si­na 2007 ja 2008 kä­sit­te­lim­me verk­ko-oh­jaus­ta ja työs­sä op­pi­mis­ta. Li­säk­si vuon­na 2008 kä­sit­te­lim­me peli­op­pi­mis­ta, yh­teis­oh­jaus­ta ja verk­ko-op­pi­mi­sen yh­tei­söl­li­syyt­tä ja in­no­va­tii­vis­ta op­pi­mis­ta työ­e­lä­mäs­sä. Vuon­na 2009 sy­ven­sim­me tie­to­jam­me so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta op­pi­mis­pro­ses­sis­sa ja vuon­na 2010 pe­reh­dyim­me ak­ti­voi­viin me­ne­tel­miin. Vuon­na 2011 IT-kou­lut­ta­jien 10-vuo­tis­juh­las­sa kä­sit­te­lim­me kou­lu­tuk­sen kol­mea vuo­si­kym­men­tä, men­nyt­tä, ny­kyi­syyt­tä ja tu­le­vaa, yh­des­sä kah­dek­san asi­an­tun­ti­jan kans­sa.

Han­ne Koli ja Ir­me­li Pie­ti­lä (Tal­lin­na 2008)

2001 - 201122.1.2013