Vuosi 2011 ...

14.4.2011

Sään­tö­mää­räi­nen ke­vät­ko­kous

Paik­ka: Ra­vin­to­la Whi­te Lady (Man­ner­hei­min­tie 93, Hel­sin­ki), Täh­ti­tai­vas-ka­bi­net­ti.

9.11.2011

10-vuo­tis­juh­la­se­mi­naa­ri

Paik­ka: Ho­tel Art­hur (Hel­sin­ki)

Se­mi­naa­rin tee­ma­na oli­vat IT-kou­lu­tuk­sen kol­me vuo­si­kym­men­tä. 90-lu­vul­la tie­to­tek­niik­ka al­koi va­lua kou­lui­hin ja kou­lu­tuk­seen ja mo­nel­la meis­tä on sil­tä ajal­ta jos ei läm­pi­miä niin ai­na­kin mie­len­kiin­toi­sia muis­to­ja. Se­mi­naa­ris­sa ha­et­tiin vauh­tia 90-lu­vun IT-maa­il­mas­ta, pii­pah­det­tiin vuo­den 2001 IT-kup­lan puh­ke­a­mi­sen tun­nel­mis­sa ja kat­sot­tiin, mi­hin vuon­na 2011 pääs­tiin. Vi­si­oi­tiin päi­vän ai­ka­na, mil­tä maa­il­ma näyt­tää vuon­na 2021 ja mitä tu­li­si teh­dä, jos ha­lu­am­me vai­kut­taa tu­le­vai­suu­teem­me.

Se­mi­naa­ris­sa esiin­tyi­vät:

Tee­mu Ari­na (Tee­mu esit­ti näkö­kul­mia ope­tuk­ses­ta. Hä­nen mie­les­tään ope­tus on pit­käl­ti jää­nyt 1800-lu­vun vä­li­nei­siin ja 1900-lu­vun me­ne­tel­miin, kun yri­te­tään opet­taa tai­to­ja ja tie­to­ja, joi­ta tar­vi­taan 2000-lu­vun lop­pu­puo­lel­la. Me­ne­tel­mien on muu­tut­ta­va ja ra­di­kaa­lis­ti, jot­ta ny­kyi­siin op­pi­mis­ta­voit­tei­siin voi­daan vas­ta­ta mie­lek­kääs­ti ja te­hok­kaas­ti);

Jaa­na Hol­vi­kivi (Jaa­nan esit­ti näkö­kul­mia eri kult­tuu­rien vä­li­ses­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta. Ku­ten hän itse sa­noo: ”Tu­le­vai­suu­tem­me  on nuor­ten ih­mis­ten osaa­mi­sen ja luo­vuu­den va­ras­sa, jo­ten mei­dän tu­li­si roh­kais­ta kaik­kia taus­tas­ta riip­pu­mat­ta osal­lis­tu­maan omi­ne ai­nut­laa­tui­si­ne tai­toi­neen ja aja­tuk­si­neen sen ra­ken­ta­mi­seen. Tar­vit­sem­me uu­sia ja vaih­te­le­via näkö­kul­mia, joi­ta syn­tyy kult­tuu­rien vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa.”);

Jyr­ki J.J. Kas­vi (Jyr­ki tar­jo­si yl­lät­tä­viä näkö­kul­mia osaa­mi­sen, op­pi­mi­sen ja vä­hän opet­ta­mi­sen­kin tu­le­vai­suu­teen);

Esko Kil­pi (Es­kon mu­kaan op­pi­mi­nen ta­pah­tuu aina vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ja osaa­mi­nen ei ole yk­si­lön kor­vien vä­lis­sä ole­va omi­nai­suus vaan ver­kos­ton toi­min­nan omi­nai­suus);

Tee­mu Lei­no­nen (Tee­mu poh­ti, mi­ten TVT:tä voi­si mie­lek­kääs­ti käyt­tä­mäl­lä voi­maan­nut­taa ih­mi­siä. Sekä vä­li­neet että nii­den käyt­tö­ta­vat ovat olen­nai­sia. Hy­vis­tä ai­keis­ta voi syn­tyä huo­nol­la TVT:llä pai­na­jai­nen. Mi­ten näi­tä su­den­kuop­pia voi vält­tää?);

Anne Ron­gas (Anne kä­sit­te­li op­pi­mis­ta laa­jas­ti ja tuo eten­kin uu­sien so­si­aa­li­sen me­di­an vä­li­nei­den tuo­mat mah­dol­li­suu­det ja on­gel­mat konk­reet­ti­sen elä­vik­si);

Tero Toi­va­nen (Tero poh­ti, joh­tuu­ko tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan te­ho­ton käyt­tö kou­luis­sa sii­tä, että opet­ta­jat ei­vät osaa käyt­tää ja hyö­dyn­tää sen an­ta­mia mah­dol­li­suuk­sia? Hä­nen mie­les­tään tämä pi­tää ai­na­kin osit­tain paik­kan­sa, mut­ta Tero ei kui­ten­kaan ha­lua syyl­lis­tää opet­ta­jia vaan koh­dis­taa voi­ma­va­ro­ja lai­te­han­kin­nois­ta opet­ta­jien kou­lut­ta­mi­seen ja pe­da­go­gi­seen ke­hit­tä­mi­seen. Muu­tok­sen pi­täi­si läh­teä jo opet­ta­jan­kou­lu­tus­vai­hees­sa, mut­ta se ei yk­si­nään rii­tä. Opet­ta­jien jat­ku­va kou­lut­ta­mi­nen on eh­do­ton edel­ly­tys sil­le, että pys­tyt­täi­siin vas­taa­maan tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin. Lait­teis­to­ja myös tar­vi­taan, jot­ta tur­vat­tai­siin tasa­puo­li­set mah­dol­li­suu­det TVT:n käyt­töön op­pi­lail­le ja opet­ta­jil­le. Tär­kein­tä on kui­ten­kin toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tos koh­ti 3.0 yh­teis­kun­nan kou­lua);

Vil­le Ve­nä­läi­nen (Vil­le haas­toi ylei­sön mu­kaan miet­ti­mään, mi­ten tek­no­lo­gia on luo­nut meil­le so­si­aa­li­set puit­teet läh­teä ra­ken­ta­maan la­ve­am­paa ym­mär­rys­tä komp­lek­sei­hin on­gel­miin, mitä  saam­me koh­da­ta yhä enem­mis­sä mää­rin. Meil­lä on vä­li­neet, mut­ta me­ne­tel­mät ovat vie­lä ha­pa­roi­den ke­hit­ty­mäs­sä. Sof­ta­te­ol­li­suus ajau­tui krii­siin komp­lek­si­suu­den kans­sa jo 80-lu­vul­la eikä ole vie­lä­kään täy­sin toi­pu­nut. Tänä päi­vä­nä meil­lä on uu­det haas­teet te­ol­li­suu­den väis­ty­es­sä mar­gi­naa­liin uu­den tie­to-, ko­kei­lu-, ver­kos­to- tai jon­ku­nyh­teis­kun­nan tiel­tä. Mei­dät haas­taa myös il­mas­ton muu­tos. Meil­lä on komp­lek­se­ja yh­teis­kun­nal­li­sia on­gel­mia, mi­hin ei ole rat­kai­sua yh­des­sä pääs­sä. Mi­ten sinä ja me voim­me olla tu­ke­mas­sa nii­tä kei­no­ja, joil­la luom­me uu­den­lai­sia vä­li­nei­ta luo­da yh­teis­tä ym­mär­rys­tä, yh­tei­sö­op­pi­mis­ta ja uu­den­lais­ta toi­min­taa yh­tei­sö­ta­sol­la ny­kyi­sen tek­no­lo­gi­an tuo­mien mah­dol­li­suuk­sien kaut­ta?)

Se­mi­naa­rin vi­de­o­e­si­tyk­set on näh­tä­vis­sä IT-kou­lut­ta­jien verk­ko­si­vuil­la.

10-vuo­tis­juh­lan mai­nos

Juh­la­se­mi­naa­rin osal­lis­tu­jia Ho­tel Art­hu­ris­sa 9.11.2011

Esiin­ty­jät juh­la­se­mi­naa­ris­sa Ho­tel Art­hu­ris­sa 9.11.2011

2001 - 201122.1.2013