Vuosi 2009 ...

27. – 28.3.2009

Lai­va­se­mi­naa­ri Tal­lin­naan: So­si­aa­li­nen me­dia op­pi­mis­pro­ses­sis­sa

Oh­jel­mas­sa: So­si­aa­li­nen me­dia ope­tuk­ses­sa -kir­jan kir­joit­ta­jat Tar­mo Toik­ka­nen ja Eija Kal­li­a­la an­toi­vat yleis­kat­sauk­sen so­si­aa­li­seen me­di­aan ope­tuk­ses­sa; Kan­sa­lais­foo­ru­min am­mat­ti­kou­lut­ta­jat opas­ti­vat se­mi­naa­ri­y­lei­sön Se­cond Life -vir­tu­aa­li­maa­il­maan ja ker­toi­vat, mi­ten maa­il­maa voi hyö­dyn­tää ope­tus­käy­tös­sä; Anne Ron­gas, Suo­men ko­ke­nein so­si­aa­li­sen me­di­an pi­o­nee­ri­o­pet­ta­ja, ker­toi omis­ta ko­ke­muk­sis­taan ja an­taa neu­vo­ja käy­tän­nön ope­tus­työ­hön; Ir­me­li Pie­ti­lä fa­si­li­toi peli­muo­tois­ta ide­oin­tia ja kes­kus­te­lua so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­töön­oton tii­moil­ta; Mer­ja Bau­ters Met­ro­po­li­as­ta ker­toi ko­ke­muk­si­aan so­si­aa­li­sen me­di­an käy­tös­tä KP-Lab-pro­jek­tis­sa; Tie­to-kon­ser­nin  Tal­lin­nan yk­si­kön edus­ta­ja ker­toi sekä Tie­don että Vi­ron  kou­lu­tuk­sen ja tie­to­tek­nii­kan alal­la.

Se­mi­naa­rin tu­lok­sia ja ma­te­ri­aa­lia IT-kou­lut­ta­jien verk­ko­sivuilta.

19.9.2009

Tie­to­tai­to­tal­koot: ”Oma so­si­aa­li­sen me­di­an työ­pöy­tä”

Paik­ka: Ee­ri­kin­katu (Hel­sin­ki)

Tie­to­tai­to­tal­koot to­teut­ti IT-kou­lut­ta­jil­le in­ten­sii­vi­nen työ­pa­jan, jos­sa ha­luk­kaat pää­si­vät päi­vän ai­ka­na ra­ken­ta­maan asi­an­tun­ti­joi­den avus­tuk­sel­la ja yh­des­sä mui­den kans­sa oman so­si­aa­li­sen me­di­an vä­li­nei­den työ­kalu­pak­kin­sa oman ope­tuk­sen­sa tu­ke­mi­seen.

13.10.2009

Se­cond Life -kier­to­käyn­ti

Paik­ka: HAA­GA-HE­LIA Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu (Hel­sin­ki & etä­nä)

IT-kou­lut­ta­jat ot­ti­vat sel­vää ta­pah­tui­ko laa­dul­li­ses­ti pa­rem­paa ope­tus­ta Se­cond Li­fes­sa kuin muu­al­la. Vi­de­o­koos­te on Se­cond Li­feen ja Edu­Fin­land-saa­ris­toon tu­tus­tu­mi­ses­ta. Puo­let heis­tä oli­vat jopa en­sim­mäis­tä ker­taa Se­cond Li­fes­sa, jo­ten sa­mal­la to­si­aan ope­tel­tiin liik­ku­mi­sen, pu­hu­mi­sen, te­le­port­taus­ten, ys­tä­vien ja ryh­mien pe­rus­toi­min­not.

10.11.2009

Syys­se­mi­naa­ri: Vies­tin­tä ja yh­teis­työ yri­tyk­sis­sä

Paik­ka: HAA­GA-HE­LIA Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu, (Hel­sin­ki)

Mar­ras­kuus­sa IT-kou­lut­ta­jat jär­jes­ti­vät työ­e­lä­mä­ai­hei­sen se­mi­naa­rin, jos­sa kä­si­tel­tiin mm. eri­lais­ten uu­sien vies­tin­tä- ja yh­teis­työ­muo­to­jen käyt­töön­ot­toa suu­ris­sa ja pie­nis­sä yri­tyk­sis­sä. Ti­lai­suu­den tal­len­ne: Ti­lai­suu­den 2:45 pit­kä esi­tys­tal­len­ne on jul­ki­ses­ti kat­sot­ta­vis­sa.

Ai­hei­na: So­si­aa­li­sen me­di­an maus­ta­mat uu­det vies­tin­tä­ta­vat ja vä­li­neet työ­e­lä­mäs­sä (Kal­le Huh­ta­la); Ko­ke­muk­sia so­si­aa­li­sen me­di­an haas­teis­ta työ­e­lä­mäs­sä (Pasi Ran­ki, Flo­ri­re Oy).

2001 - 201122.1.2013