Vuosi 2007 ...

16. – 17.3.2007

Se­mi­naa­ri­mat­ka Tal­lin­naan: Verk­ko kou­lu­tuk­ses­sa ja kou­lut­ta­ja ver­kos­sa

Oh­jel­mas­sa mm. Verk­ko-oh­jaus: ko­ke­muk­sia yk­si­lö- ja ryh­mä­oh­jauk­ses­ta:  Logi-työ­kalu jä­sen­tä­mäs­sä  opis­ke­li­jan ja oh­jaa­jan työ­tä (Han­ne Koli, verk­ko-oh­jauk­sen  asi­an­tun­ti­ja, HAMK – esi­tys­ma­te­ri­aa­lit); Kaik­ki kou­lu­tus ver­kos­sa – tek­niik­ka ja pe­da­go­giik­ka kou­lut­ta­jan apu­na (Maa­rit Alp­pi­ran­ta, Edu­So­lu­ti­ons – esi­tys­ma­te­ri­aa­lit); Web­fair, pro­jek­ti­hal­lin­nan avoin verk­ko­työ­kalu – käyt­tö­ko­ke­muk­sia (Inge Mar­to­nen, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, Sak­sa­lais-Suo­ma­lai­nen Kaup­pa­ka­ma­ri); Mood­le-op­pi­mis­a­lus­ta (Tuo­mas Leh­ti­nen, Me­di­a­Mais­te­ri Group – esi­tys­ma­te­ri­aa­lit); Moni­puo­li­sia ko­ke­muk­sia Mood­les­ta (Veli-Pek­ka Lif­län­der, yli­o­pet­ta­ja, Ev­tek); Avoi­men oppi­ma­te­ri­aa­lin yh­tei­söl­lis­tä tuo­tan­toa Le­Mill -ym­pä­ris­tös­sä (Le­ar­ning En­vi­ron­ments Re­se­arch Group, Me­di­a­Lab, Tai­de­te­ol­li­nen kor­ke­a­kou­lu); Vie­rai­lim­me  Tal­lin­nan yli­o­pis­tos­sa, jos­sa isän­täm­me Mart Laan­pe­re esit­te­li Vi­ros­sa  käyn­nis­sä ole­via kou­lu­tuk­sen ja kou­lu­tus­tek­no­lo­gi­an ke­hit­tä­mis­hank­kei­ta  sekä in­no­va­tii­vi­sen Ti­ger Leap Foun­da­ti­o­nin toi­min­taa (esi­tys­ma­te­ri­aa­lit).

Se­mi­naa­rin lop­pu­pa­nee­lis­sa pui­tiin verk­ko­kou­lu­tuk­sen lu­pauk­sia ja pet­ty­myk­siä.

Blo­ge­ja se­mi­naa­ris­ta: Hans Põl­do­ja; Eija Kal­li­a­la; Sun äi­tis.

19.9.2007

Se­mi­naa­ri: Tut­ki­va op­pi­mi­nen ja tri­a­lo­gi­suus käy­tän­nös­sä

Op­pi­ja­kes­kei­sen ja yh­tei­söl­li­sen kurs­sin to­teu­tus Mood­lel­la

Paik­ka: HAA­GA-HE­LI­An Pa­si­lan toi­mi­pis­tees­sä (Rata­pi­han­tie 13 , Hel­sin­ki)

Uu­sim­mat op­pi­mis­nä­ke­myk­set – te­o­ri­aa ja käy­tän­nön ko­ke­muk­sia

Käy­tän­nön Mood­le-työ­paja

Kat­so nau­hoi­te se­mi­naa­ris­sa käy­dys­tä fish­bowl-kes­kus­te­lus­ta. Nau­hoi­te on jul­kais­tu Cre­a­ti­ve Com­mons Att­ri­bu­ti­on-Sha­re Ali­ke 2.5 In­ter­na­ti­o­nal  -li­sens­sil­lä. Tämä tar­koit­taa, että nau­hoi­tet­ta tai sen osia saa va­paas­ti käyt­tää ja re­mi­xa­ta, kun­han jul­kai­see tu­lok­set sa­mal­la li­sens­sil­lä ja mai­nit­see te­ki­jän -> IT-kou­lut­ta­jat ry:n.

Tut­ki­va op­pi­mi­nen ja tri­a­lo­gi­suus -se­mi­naa­rin fish­bowl-kes­kus­te­lun nau­hoi­te (noin 2 h ja 110Mt)

6.11.2007

Work­shop: Op­pi­mi­nen työ­e­lä­mäs­sä

Paik­ka: Haa­ga-He­li­an Pa­si­lan ti­lat (Hel­sin­ki)

IT-kou­lut­ta­jat jär­jes­ti work­sho­pin ai­heel­la ”Op­pi­mi­nen työ­e­lä­mäs­sä”.  Work­sho­pis­sa poh­dit­tiin in­for­maa­liin ja for­maa­liin op­pi­mi­seen, työs­sä­op­pi­mi­seen ja  tek­no­lo­gi­oi­hin ja käy­tän­tei­hin, jot­ka työs­sä­op­pi­mis­ta tu­ke­vat ja  hait­taa­vat.

Ai­hee­seen joh­dat­te­li Tee­mu Ari­na , joka on ol­lut yksi Suo­men joh­ta­vis­ta so­si­aa­li­sen me­di­an ja op­pi­mi­sen asi­an­tun­ti­jois­ta.

Ks. vi­deo Tee­mu Ari­nan esi­tyk­ses­tä ”Epä­miel­lyt­tä­vä to­tuus op­pi­mi­ses­ta”

Vuon­na 2007 Tal­lin­nan ke­vät­se­mi­naa­rin an­tia

2001 - 201122.1.2013