Vuosi 2004 ...

17.11.2004

IT-kou­lut­ta­jien vuo­den 2004 kei­la­mes­ta­ruus­ki­sat ja sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous

Paik­ka: Ruu­su­lan kei­la­hal­li ja Ra­vin­to­la Mer­cur, Ruu­su­lan­ka­tu 5, Hel­sin­ki

Kei­la­mes­ta­ruus­ki­sat pi­det­tiin klo 17.00-18.00, jon­ka voit­ti Tar­mo Toik­ka­nen. Pal­kin­not ja­et­tiin Tar­mon li­säk­si Irma Win­te­ril­le ja Su­san­ne Nyys­sö­läl­le. Ki­so­jen jäl­keen pi­det­tiin sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous al­ka­en klo 18.30.

19.8.2004 

Jä­sen­ti­lai­suus: ECDL – kan­sain­vä­li­nen atk-ajo­kort­ti

Paik­ka: Tie­tu­ri, Man­ner­hei­min­tie 15 C, Hel­sin­ki

Oh­jel­mas­sa: Ter­ve­tu­loa Tie­tu­ril­le (Anne Hut­ri, Tie­tu­ri Oy); ECDL-ajo­kort­ti­tut­kin­not (Kir­si Hil­tu­nen Tie­to­tek­nii­kan liit­to ry); TI­KAS-pro­jek­ti: Tie­to­tek­niik­kaa eri­tyis­ryh­mil­le (Mari Sara­jär­vi ja Riit­ta Kaup­pi­nen, Ke­hi­tys­vam­ma­liit­to ry).

4.6.2004

Mo­bi­le Hor­ror

Paik­ka: Te­at­te­ri Jurk­ka

Te­at­te­rin jäl­keen kes­kus­te­lim­me ko­ke­mas­tam­me vii­ni­baa­ri Gus­tus & Ve­ras­sa.

7.5.2004

TTL:n Am­mat­ti­lais­päi­vät

Paik­ka: HTC, Ruo­ho­lah­ti

IT-kou­lut­ta­jien yh­dis­tys oli mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä Am­mat­ti­lais­ta­pah­tu­maa, eri­tyi­ses­ti sen Tie­don­jano ja tur­vaa­mi­nen -osi­o­ta yh­des­sä Tie­to­tur­va­yh­dis­tyk­sen kans­sa. Sys­tee­mi­työ­yh­dis­tys vas­ta­si ta­pah­tu­mas­sa Sys­tee­mi­työ-osi­os­ta.

1. – 2.4.2004

Se­mi­naa­ri­ris­tei­ly Tal­lin­naan

Oh­jel­mas­sa tors­tai­na: Pin­ta port­ti­na tie­toon. Mitä on in­for­maa­ti­o­de­sign? Kuva muo­toi­na ja mer­ki­tyk­si­nä ja vä­rien mo­net mer­ki­tyk­set (Päi­vi Romp­pa­nen, Tie­to­E­na­tor); IT-kou­lu­tuk­sen etiik­ka (Kari Kai­pai­nen); Tal­lin­nan pe­da­go­gi­ses­sa yli­o­pis­tos­sa -vie­rai­lu; yli­o­pis­ton tut­ki­ja toh­to­ri Ree­ly­ka Lä­he­bil ker­toi e-op­pi­mi­sen laa­dun­var­mis­ta­mi­ses­ta sekä esit­te­li avoi­meen läh­de­koo­diin pe­rus­tu­vaa op­pi­mis­a­lus­taa IVA (suom. Jyvä).

Oh­jel­mas­sa per­jan­tai­na: Tie­to­E­na­to­rin toi­min­ta Ees­tis­sä sekä Vi­ron ylei­nen ke­hi­tys eri­tyi­ses­ti IT-alal­la (joh­ta­ja Rene Ja­kob­son, Tie­to­E­na­tor); Suo­men Vi­ron-ins­ti­tuu­tis­sa -vie­rai­lu(Soo­me ins­ti­tuut); eBe­am-lait­teis­ton ja oh­jel­mis­ton käyt­tö etä­kou­lu­tuk­ses­sa (Vi­su­al Glo­be Oy: Mark­ku Kos­ki­nen ja Leo Kär­ki); IT-kou­lut­ta­jat-yh­dis­tyk­sen ke­vät­ko­kous.

Kei­la­mes­ta­ruus­ki­so­jen voit­ta­jan pal­kit­se­mi­nen

2001 - 201122.1.2013