Vuosi 2003 ...

20.11.2003 

Jä­sen­ti­lai­suus: Saa­vu­tet­ta­vuus \ 2013 de­sign for all

Paik­ka: Tie­to­E­na­tor, Ota­nie­mi, Tie­to­tie 6

Päi­vi Romp­pa­nen ja Mat­ti Sora­kivi

Oh­jel­mas­sa: Mitä on saa­vu­tet­ta­vuus, de­sign for all? Mi­ten se liit­tyy oh­jel­mis­tuo­tan­toon? Kuin­ka saa­vu­tet­ta­vuut­ta voi­daan huo­mi­oi­da oh­jel­mis­to­suun­nit­te­lus­sa? Saa­vu­tet­ta­vuus on eEu­ro­pen ta­voit­teis­sa; Eu­roo­pan de­sign for all -asi­an­tun­ti­joi­den ver­kos­to Ede­AN pe­rus­tet­tiin hei­nä­kuus­sa 2002.

Eri­lai­suut­ta voi­daan lä­hes­tyä mo­nes­ta pääl­lek­käi­ses­tä ja li­mit­täi­ses­tä näkö­kul­mis­ta: Ih­mis­ten op­pi­mis­tyy­lit ovat eri­lai­sia; Mitä ta­val­li­sim­mat ja eri­lai­sim­mat eri­tyis­käyt­tä­jä­ryh­mät? Käyt­tö­ti­lan­teet ja olo­suh­teet vaih­te­le­vat: Lait­teet, se­lai­met ja yleen­sä tek­ni­nen ym­pä­ris­tö ovat eri­lai­sia.

17.9.2003

Jä­sen­ti­lai­suus: Mi­ten IT-kou­lut­ta­jat ot­ta­vat huo­mi­oon tie­to­tur­van?

Paik­ka: Tie­to­E­na­tor, Ota­nie­mi (Tie­to­tie 6, Es­poo)

Simo Vuo­ri­nen ja Riit­ta Al­ku­la

29.4.2003 

Jä­sen­ti­lai­suus: Käy­tän­nön ko­ke­muk­sia vir­tu­aa­li­työs­tä

Paik­ka: Hel­sin­gin lii­ke­ta­lou­den am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu He­lia, Rau­ta­tie­läi­sen­katu 5, Itä-Pa­si­la

Tur­ku Scien­ce Par­kin, toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Kuos­ma­nen ker­toi käy­tän­nön ko­ke­muk­sis­ta vir­tu­aa­li­työs­tä; Asynk­ro­ni­nen ja synk­ro­ni­nen yh­teis­työ, Mi­ten pääs­tään al­kuun? Oi­ke­at vä­li­neet eri ti­lan­tei­siin, Mikä toi­mii käy­tän­nös­sä?

11.4.2003

Ke­vät­ko­kous

Paik­ka: Hä­meen­lin­na, Ho­tel­li Au­lan­ko

Ke­vät­ko­kous al­koi heti ITK-kon­fe­rens­sin jäl­keen (In­ter­ak­tii­vi­nen tek­niik­ka kou­lu­tuk­ses­sa).

Näkö­vam­mai­sen PC-apu­vä­li­neet (Läh­de: Wiki­pe­dia.fi)

2001 - 201122.1.2013