Vuosi 2002 ...

20.11.2002

Vuosi­ko­kous ja jä­sen­ti­lai­suus: Muut­taa­ko verk­ko-ope­tus kou­lut­ta­jan työ­tä?

Paik­ka: Hel­sin­gin lii­ke­ta­lou­den am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu He­lia, Rau­ta­tie­läi­sen­katu 5, Itä-Pa­si­la

Eija Kal­li­a­la, Tie­tie-yh­teis­työn koor­di­naat­to­ri (He­lia): Verk­ko-opet­ta­mi­nen; Vuo­sien ko­ke­muk­sia mo­nen am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun Tie­tie-yh­teis­työn verk­ko­kurs­seil­ta; Vir­tu­aa­li­am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu tar­jo­aa moni­puo­li­sia ja jous­ta­via opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia.

Hely Lah­ti­nen, Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja (Suo­men Vir­tu­aa­li­yli­o­pis­to): Tie­to­verk­ko-opis­ke­lu – muut­tuu­ko ope­tus­työ? Työn pai­no­pis­teen muu­tok­set, Osaa­mis­a­lu­eet – uu­sia haas­tei­ta; Työs­ken­te­ly­ta­po­jen muu­tos – yh­teis­työn voi­ma; Opet­ta­jan roo­lin muu­tos ja roo­li­o­do­tuk­siin vas­taa­mi­nen.

3.10.2002 

Jä­sen­ti­lai­suus: Avoi­met oh­jel­mis­tot op­pi­mi­sen koh­tee­na ja vä­li­nee­nä, FLE3 ja Li­nux

Paik­ka: Tai­de­te­ol­li­nen kor­ke­a­kou­lu, Hä­meen­tie 135 C, Hel­sin­ki

Tee­mu Lei­no­nen ja Tar­mo Toik­ka­nen Tai­de­te­ol­li­ses­ta kor­ke­a­kou­lus­ta ker­toi­vat tut­ki­vaa op­pi­mis­ta tu­ke­vas­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä FLE3, Fu­tu­re Le­ar­ning En­vi­ron­ment sekä Li­nu­xis­ta ja avoi­mes­ta läh­de­koo­dis­ta.

11.9.2002

IT-kou­lut­ta­jan kou­lut­tau­tu­mis- ja opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det

Paik­ka: Tie­tu­ri Ruo­ho­lah­ti (HTC San­ta Ma­ria, Tam­ma­saa­ren­katu 5, Hel­sin­ki)

Ai­hei­na: IT-kou­lut­ta­jan info­pa­ket­ti (Tie­tu­ri); Kou­lut­ta­mi­sen ajo­kort­ti (Edu­ca Ins­ti­tuut­ti); HY – Avoi­men yli­o­pis­ton verk­ko­kurs­sit, mitä ja mi­ten?; Opet­ta­jan pä­te­vöi­ty­mis­kou­lu­tus + avoin kou­lu­tus­tar­jon­ta (He­lia, Opet­ta­ja­kor­ke­a­kou­lu).

FLE3-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö (http://fle3.uiah.fi/)

2001 - 201122.1.2013