Jäsentapahtumat 2001 - 2011

IT-kou­lut­ta­jat pe­rus­tet­tiin 21.8.2001.  Ta­voit­tee­na oli vaih­taa ko­ke­muk­sia, an­taa ver­tais­tu­kea ja saa­da tie­toa uu­sis­ta ope­tus­me­ne­tel­mis­tä.

Jä­se­nis­töl­le jär­jes­te­tään se­mi­naa­re­ja ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta Suo­mes­sa ja Vi­ros­sa. Lä­hes kaik­kiin se­mi­naa­rei­hin voi osal­lis­tua vir­tu­aa­li­ses­ti eri puo­lil­ta Suo­mea. Se­mi­naa­reis­sa on kä­si­tel­ty verk­ko-opis­ke­lun pe­da­go­giik­kaa ja tek­no­lo­gi­aa, tut­ki­vaa op­pi­mis­ta, avoi­mia op­pi­mis­a­lus­to­ja, so­si­aa­li­sen me­di­an mah­dol­li­suuk­sia, verk­ko-oh­jaus­ta, kou­lut­ta­jan etiik­kaa, verk­ko­jul­kai­se­mis­ta, ECDL-kou­lu­tus­ta sekä ikään­ty­vien ja es­teel­lis­ten eri­tyis­tar­pei­den huo­mi­oon ot­ta­mis­ta kou­lu­tuk­ses­sa ja verk­ko­pal­ve­luis­sa. Verk­ko-opis­ke­luun on tu­tus­tut­tu myös Vi­ron kes­kus­pan­kis­sa ja Kol­gan kun­nas­sa.

Op­pi­mi­sen oh­jaus -se­mi­naa­ri­mat­ka (Tal­lin­na 2008)

Op­pi­mi­sen oh­jaus -se­mi­naa­ri (Tal­lin­na 2008)

IT-kou­lut­ta­jat il­lal­li­sel­la (Tal­lin­na 2007)

Verk­ko kou­lu­tuk­ses­sa ja kou­lut­ta­ja ver­kos­sa -se­mi­naa­rin ylei­sö

2001 - 201122.1.2013