Toiminta-ajatus

Kou­lu­tam­me uu­den tek­no­lo­gi­an käyt­töä ja sa­mal­la käy­täm­me kou­lu­tuk­sis­sa uut­ta tek­no­lo­gi­aa ja uu­sia pe­da­go­gi­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja. Tek­no­lo­gi­sen ke­hi­tyk­sen kiih­keä syke ja tek­no­lo­gi­an laa­je­ne­mi­nen kai­kil­le elä­män­a­lu­eil­le haas­taa am­mat­ti­o­saa­mi­sem­me: Mi­ten py­sym­me ajan her­mol­la? Mi­ten päi­vi­täm­me omaa osaa­mis­tam­me? Mi­ten kou­lut­ta­ji­na oh­jaam­me op­pi­joi­tam­me op­pi­maan nii­tä tie­to­ja ja tai­to­ja, joi­ta he tar­vit­se­vat pait­si työs­sään oh­jel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­sä tai eri­lais­ten so­vel­lus­ten käyt­tä­ji­nä myös va­paa-ai­ka­naan asi­oi­des­saan eri­lais­ten pal­ve­lun­tar­jo­a­jien ja vi­ran­o­mais­ten kans­sa tai pi­tä­es­sään yh­teyt­tä su­ku­lai­siin­sa ja ys­tä­viin­sä?

IT-kou­lut­ta­jien yh­dis­tyk­ses­sä voim­me yh­des­sä ke­hit­tää osaa­mis­tam­me niin vuo­ro­vai­kut­tei­sis­sa jä­sen­ti­lai­suuk­sis­sa kuin verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Yh­dis­tyk­sen ta­voit­tee­na on tur­va­ta jä­se­nis­tön­sä am­ma­til­li­sen osaa­mi­sen ajan­ta­sai­suus sekä en­na­koi­da alan ke­hi­tys­tä ja osaa­mis­tar­pei­ta. Yh­dis­tys esit­te­lee uu­sia me­ne­tel­mia ja alan par­hai­ta käy­tän­tö­jä, luo ja tar­jo­aa kon­tak­te­ja kou­lu­tuk­sen si­dos­ryh­miin myös kan­sain­vä­li­ses­ti, esit­te­lee tut­ki­muk­sia ja ot­taa kan­taa yh­dis­tyk­sen toi­min­ta-alu­ee­seen liit­ty­viin asi­oi­hin.

Yh­dis­tyk­sen en­sim­mäi­nen logo kir­joi­tus­tyy­lei­neen

2001 - 201122.1.2013