IT-kouluttajista ammatillista tukea ja verkostoja

Olen jo 1980-lu­vul­ta läh­tien toi­mi­nut ak­tii­vi­ses­ti Tie­to­tek­nii­kan lii­ton yh­dis­tyk­sis­sä, työ­ryh­mis­sä ja ker­hois­sa tai ver­kos­tois­sa. Kun mi­nua maa­lis­kuus­sa 2001 pyy­det­tiin IT-kou­lut­ta­jien yh­dis­tyk­sen en­sim­mäi­seen ver­kos­toi­tu­mis­ti­lai­suu­teen ker­to­maan Tie­tie-yh­teis­työn verk­ko-ope­tus­ko­ke­muk­sis­ta, lii­tyin heti tuo­ree­seen yh­dis­tyk­seen. Sii­tä tie­ni jat­kui yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen, pu­heen­joh­ta­jak­si ja se­mi­naa­ri­mat­kan­jär­jes­tä­jäk­si. Vuo­des­ta 2004 läh­tien olem­me ke­väi­sin ris­teil­leet Tal­lin­naan tai muu­al­le Vi­roon tu­tus­tu­maan it-kou­lu­tuk­sen ajan­koh­tai­siin ky­sy­myk­siin meil­lä ja ete­lä­naa­pu­ris­sam­me. Am­ma­til­lis­ta ver­kos­toi­tu­mis­ta ovat sy­ven­tä­neet yh­tei­set kult­tuu­ri­e­lä­myk­set mm. Es­to­nia-te­at­te­ris­sa.

IT-kou­lut­ta­jien jä­sen­ti­lai­suuk­sis­sa olem­me yh­des­sä lois­ta­vien alus­ta­jien kans­sa poh­ti­neet, mitä alan uu­det vir­tauk­set ku­ten pe­da­go­gi­set ja tek­no­lo­gi­set muu­tok­set, so­si­aa­li­nen me­dia ja äly­lait­teet, käy­tän­nös­sä tar­koit­ta­vat ja mi­ten so­vel­tai­sim­me nii­tä omas­sa työs­säm­me. Kes­kus­te­lut ovat ol­leet vilk­kai­ta ja rön­syil­leet: IT-kou­lut­ta­jien yh­dis­tyk­ses­sä on mu­ka­na yri­tys­kou­lut­ta­jia, free­lan­ce­rei­ta ja oppi­lai­tos­ten kou­lut­ta­jia, joi­den tar­peet, ko­ke­muk­set ja nä­ke­myk­set koh­taa­vat ja ero­a­vat. Yh­des­sä kes­kus­tel­len opim­me ja tu­em­me toi­si­am­me. Kes­kus­te­lut jat­ku­vat ja sy­ve­ne­vät so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen Tie­tie-ver­kos­to, jota olen koor­di­noi­nut 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­tä, löy­si ke­vääl­lä 2004 uu­den ko­tin­sa IT-kou­lut­ta­jien ver­kos­to­na. Tun­nen, että Tie­to­tek­nii­kan lii­ton vah­vo­jen sii­pien suo­jas­sa yh­dis­tyk­set ja ver­kos­tot voi­vat ke­hit­tyä ja nii­den jä­se­net in­nos­taa toi­si­aan ja saa­da toi­sil­taan tu­kea am­ma­til­li­seen kas­vuun­sa.

Eija Kal­li­a­la

http://ei­ja­kal­li­a­la.fi/

http://www.lin­ke­din.com/in/ei­ja­kal­li­a­la

Eija Kal­li­a­la

2001 - 201122.1.2013